©2020 Tat the Musician / Tatsuya Yoshinaga / Yoshinaga Music